Traumatisering

Ett traumatiserat offer eller vittne kan bete sig mycket annorlunda än vanligt. Rätt kunskap om det psykiska traumat hjälper utredaren att förstå den traumatiserade personen och gör det lättare att arbeta med offret. 

Vem kan traumatiseras?

Vem som helst som upplevt något starkt, överraskande eller plågsamt kan bli traumatiserad. Att bli utsatt för ett brott eller en olycka kan vara traumatiserande, och ibland kan man bli traumatiserad bara genom att se något sådant ske.

 Vad innebär begreppet traumatisk kris?

En traumatisk kris är ett starkt fysiskt och psykiskt stresstillstånd som leder till att en person handlar annorlunda än han eller hon annars skulle göra.

 Handlingsförmåga

I en hotfull situation handlar människan utifrån sina instinkter. Det autonoma nervsystemet sätter igång en försvarsmekanism, och resultatet är antingen motstånd eller flykt. Om hotet är för stort, blir personen lamslagen och kan inte göra någonting alls. Syftet med dessa försvarsmekanismer är att hålla människan vid liv, och de kan inte påverkas av viljan. Nervsystemet avgör i ett ögonblick hur människan ska handla för att överleva.

Minnet

Vanligtvis bevaras händelser i minnet på ett sätt som möjliggör logisk rekonstruktion i efterhand. En person som blivit utsatt för en traumatisk situation kommer dock ofta ihåg endast det som är omedelbart relevant för överlevnad. Dessa osammanhängande delar är ofta svåra att greppa eller beskriva med ord. Därför kan det vara svårt för den traumatiserade personen att bilda en logiskt sammanhängande berättelse om det som hänt.

 Känslor

Brottsoffer känner ofta skuld och skam. Känslan av total hjälplöshet är svår att leva med, och ofta reagerar offret med att göra sig själv till en skyldig part för att kunna behandla sina minnen. För att kunna gå vidare måste offret inse att han eller hon kan bli utsatt för mycket ont som han eller hon inte själv kan påverka.

 Ålder

Traumatiska upplevelser har olika inverkan på olika åldersgrupper. Särskilt trauman som uppstått i unga år och inte behandlats kan innebära ett problem för personens uppväxt och utveckling.

 Olika inverkan

Vilken inverkan trauman har varierar från fall till fall. Ett trauma som uppstått plötsligt och i ett ögonblick har en annan inverkan än ett trauma som uppstått till följd av ett långvarigt traumatiskt tillstånd.

 Hannaleena Kuukari, psykoterapeut, Våldtäktskriscentralen Tukinainen

Heli Heinjoki, kris- och traumapsykoterapeut (et), SVM, utvecklingschef inom krisarbetet, Våldtäktskriscentralen Tukinainen

 

 

Råd till polisen

1. Ta först reda på om det för offret spelar någon roll huruvida förhörsledaren är man eller kvinna. Om möjligt, låt offret bestämma om detta.

2. Säg att din plikt är att undersöka händelsen ur en neutral synvinkel och att du därför kanske måste ställa också obekväma frågor eftersom svaren behövs i utredningen.

3. Tilltala offret neutralt, artigt och vänligt.

4. Det kan ta tid för offret att framföra en sammanhängande berättelse. Ta därför gott om tid på dig och lämna utrymme för eventuella pauser.

5. Berätta om offrets rätt till gratis rättegångsbiträde och stödperson. Försäkra dig om att offret förstår denna rätt. Du kan till exempel ge honom eller henne informationsbladet ”Information till offret om möjligheten till gratis rättegånsbiträde och stödperson”, som finns i Senja-pärmen.

6. Förklara också att förhöret kan flyttas till ett senare datum om offret vill ha ett rättegångsbiträde och det inte av praktiska skäl är nödvändigt att förhöret hålls genast. Rättegångsbiträdet är gratis för den som blivit utsatt för sexualbrott eller våld i ett nära förhållande.

7. Förklara vilka följder offrets eventuella straffyrkanden och skadeståndsyrkanden kan få för rättigheten att få ett gratis rättegångsbiträde till rättegången.

8. Hjälp offret med att ringa instanser som kan erbjuda stöd och råd. Ge offret listan över kontaktuppgifter i Senja-pärmen.

9. Beakta att en traumatisk upplevelse kan påverka offrets minne och handlingsförmåga. Ge offret all information både muntligt och skriftligt för att förmedla den effektivt.

10. Uppmuntra offret inför den kommande rättegången.

Råd till domstolen

1. Ta före rättegången reda på huruvida offret vill ha specialarrangemang, till exempel ett enskilt väntrum.

2. Låt offret sitta på en plats där han eller hon inte har ögonkontakt med gärningsmannen. Använd till exempel en skärm som hjälpmedel.

3. Ställ alla frågor respektfullt och vänligt.

4. Reservera tillräckligt med tid för offrets berättelse. Beakta att en traumatisk  upplevelse kan påverka offrets minne och handlingsförmåga. Ta en paus om offret behöver en.

5. Om offrets så vill, ska den åtalade avlägsnas från rättssalen då det är offrets tur att höras. Offrets önskan ska alltid respekteras i denna fråga.

6. Avvisa alla osakliga frågor gärningsmannens sida ställer.