Seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneen nuoren kohtaaminen

Seksuaalirikoksen uhriksi joutuminen vaikuttaa nuoren kaikkiin elämänalueisiin ja vaarantaa hänen kehityksensä.

Yleisyys

Nuorten kokemukset seksuaalisesta väkivallasta, hyväksikäytöstä ja häirinnästä ovat hyvin yleisiä.

Tapahtumapaikka

Seksuaalirikos voi tapahtua missä tahansa nuoren elinpiiriin kuuluvassa paikassa, kuten kotona, koulussa, kauppakeskuksessa, kadulla tai yhä yleisemmin netissä.

Tekijä

Tekijä voi olla läheinen (vanhempi tai sisarus), ystävä, tuttava (usein nettituttavuus), auktoriteetti (opettaja, valmentaja tai työnantaja) tai tuntematon.

Rikoksesta ilmoittaminen

Nuorten kynnys ilmoittaa kokemuksistaan on usein korkea. Syynä voivat olla esimerkiksi sanojen puute, häpeä ja syyllisyys, osallisuuden tunne ja paljastumisen, rangaistuksen tai koston pelko, seksuaalisen väkivallan ja häirinnän normalisoiminen, tiedon ja elämänkokemuksen puute sekä tietämättömyys omista oikeuksista.

Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden tärkeys

Mahdollisuus tutustua seksuaalisuuteen turvallisesti ja rauhassa omaan tahtiin on välttämätön edellytys sille, että nuoren fyysinen, psyykkinen, seksuaalinen ja sosiaalinen kasvu voi edetä suotuisasti.

Nuoruuden kehitys

Nuoren kehitykseen kuuluvat irtautuminen lapsuudesta, itsenäistyminen vanhemmista, oman kehon ottaminen haltuun, seksuaali-identiteetin ja sukupuoli-identiteetin rakentuminen, sosiaalistuminen yhteiskuntaan, omien ihanteiden ja tulevaisuudensuunnitelmien rakentaminen ja ponnistelu niitä kohti. Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö vaarantavat nuoren kehityksen kaikilla näillä alueilla.

Nuoreen kohdistuneen seksuaalirikoksen vaikutukset

Oireet ovat hyvin moninaisia ja jatkuvat aikuisuuteen, jos niitä ei hoideta. Traumaperäinen stressireaktio (PTSD) ja masennus ovat tavallisia seksuaalirikoksen seurauksia, samoin kuin aikuisilla. Vaikutukset näkyvät esimerkiksi alakulona, ilottomuutena, ahdistuksena, pelokkuutena, aggressiivisuutena, päihdeongelmina, seksuaalisuuden kieltämisenä tai seksuaalisena riskikäyttäytymisenä, ystäväpiirin kadottamisena tai muuttumisena, jatkuvina itseen kohdistuvina epäilyinä ja itsetunnon romahtamisena. Lisäksi nuoren tulevaisuudenkuvat voivat haalistua ja hänen opiskelumotivaationsa ja keskittymiskykynsä voivat heikentyä.

 

Riitta Ylikomi, psykologi, psykoterapeutti

Senja-projekti 2009-2011, rahoitus Raha-automaattiyhdistys ry

Seksuaalirikoksen uhriksi joutuneen nuoren kohtaaminen. Katso myös yleisohjeet kaikkia uhreja varten Traumatisoituminen-osiosta

Ohjeita poliisille

1. Puhu nuorelle yhtä arvostavasti ja kuunnellen kuin aikuiselle. Muista kuitenkin, että hän ei ole vielä aikuinen – ja osoita se hänelle.

2. Tiedosta, että tukihenkilö ja oikeudenkäyntiavustaja ovat nuorelle erityisen tärkeitä.

3. Varmista, että nuorella on riittävästi tukea. Tukena voivat olla omat vanhemmat, muut läheiset tai muut auttavat tahot.

4. Anna nuoren olla oman asiansa keskipiste, vaikka kuulusteluissa ja asian hoidossa olisi mukana muitakin ihmisiä ja esimerkiksi nuoren vanhemmat. Puhu aina suoraan nuorelle.

5. Kerro nuorelle, että hänen kertomuksensa on keskeinen osa näyttöä. Nuoren on tärkeää kertoa asia niin tarkasti kuin hän sen muistaa.

6. Muista, että nuorella ei ehkä ole sanoja kokemukselleen. Auta häntä löytämään sanoja.

7. Tiedosta, että nuori saattaa suojautua olemalla ärsyttävä, uhmakas tai muuten hankala. Myös vaikeneminen tai valehteleminen voi olla keino suojautua.

8. Muista, että harkintakyvyn pettäminen ja rajojen kokeilu kuuluvat nuoruuteen. Älä syyllistä nuorta, jos hän on käyttäytynyt tapahtumatilanteessa tyhmästi tai holtittomasti.

9. Kysy nuorelta, miten hänen läheisensä ja kaverinsa ovat reagoineet tapahtuneeseen.Toisten reaktiot voivat vaikuttaa siihen, mitä nuori kertoo tai jättää kertomatta, ja miten hän suhtautuu kuulusteluihin.

10. Tapaa nuori useamman kuin yhden kerran, jos se on mahdollista. Hänelle on voinut tulla mieleen tärkeitä asioita ensimmäisen tapaamisen jälkeen.

11. Anna nuorelle uhrille selkeää tietoa tutkinnasta. Kerro, mitä tapahtuu ja miksi. Varmista, että tieto menee perille. Kysy, ymmärsikö hän sanomasi. Anna tieto myös kirjallisena.

12. Vältä työntekijän vaihtumista, jos mahdollista.

13. Tee yhteistyötä lastensuojelun ja nuoren tukiverkostojen kanssa.

14. Enemmän traumatisoitumisesta

Ohjeita oikeudenkäyntiin

1. Muista, että nuoret ovat usein paljon kypsymättömämpiä kuin miltä he vaikuttavat.

2. Esitä tarkentavia kysymyksiä. Moni nuori on niukka sanoissaan, koska haluaa päästä tilanteesta nopeasti pois.

3. Varmista, että nuori tietää, mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu, mitä häneltä odotetaan, keitä on läsnä ja miksi.

4. Tiedosta, että kaikki turvallisuudentunnetta lisäävät järjestelyt oikeussalissa auttavat nuorta muistamaan ja puhumaan.

5. Enemmän traumatisoitumisesta

 

Koonnut:

Päivi Vilkki, varatuomari, projektivastaava, Senja-projekti 2009-2011, Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Tukinainen ry, rahoittajana Raha-automaattiyhdistys ry

Muutokset:

Katriina Sorsa, varatuomari, projektikoordinaattori, www.senjanetti.fi -hanke 2017-2018, Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Tukinainen ry, rahoittajana oikeusministeriö