Information till offret om möjligheten till gratis rättegånsbiträde och stödperson

När har du rätt till ett gratis rättegångsbiträde vid polisförhör?

Om du blivit utsatt för sexualbrott, våld i en nära relation eller ett allvarligt brott mot liv, hälsa eller frihet, har du när du gör brottsanmälan rätt till ett gratis rättegångsbiträde. Om du redan är hos polisen kan förhöret möjligen flyttas till ett senare datum om du begär att få ett rättegångsbiträde.

Vem kan fungera som rättegångsbiträde?

Som rättegångsbiträde kan fungera ett offentligt rättegångsbiträde från rättshjälpsbyrån, en privat advokat eller annan jurist som har rätt att fungera som ombud i rätten.

Vad gör ett rättegångsbiträde?

Under polisförhöret hjälper rättegångsbiträdet dig att lyfta fram juridiskt relevanta fakta. Med rättegångsbiträdet kan du också diskutera eventuella skadeståndsyrkanden och ditt sista uttalande i slutet av förundersökningen.

Före rättegången berättar rättegångsbiträdet om hur rättegången kommer att framskrida. Om du inte vill möta gärningsmannen under rättegången, kommer rättegångsbiträdet överens med domstolen om specialarrangemang så att du kan vara säker på att inte stöta på den åtalade.

Under rättegången ser rättegångsbiträdet till att allt som är viktigt för dig kommer fram under behandlingen av brottet.

När har du rätt till ett gratis rättegångsbiträde vid rättegång?

Du  har rätt till ett gratis rättegångsbiträde vid rättegång om åklagaren framför din sak som ett brottsfall, du blivit utsatt för sexualbrott, våld i en nära relation , människohandel eller ett allvarligt brott mot liv, hälsa eller frihet, och du yrkar på straff eller skadestånd.

Dina yrkanden kan vara krav på att gärningsmannen ska dömas till straff eller till att betala skadestånd. Polisen frågar dig om du yrkar på något av detta. Om det är frågan om ett målsägandebrott går fallet inte vidare om du inte yrkar på straff. Om offret yrkar på straff och andra villkor för att väcka åtal uppfylls, kan åklagaren väcka åtal också för målsägandebrott.

När har du rätt till en gratis stödperson?

Du har inte bara rätt till ett gratis rättegångsbiträde, utan också till en stödperson som hjälper dig både under polisförhöret och under rättegången. Med stödpersonen kan du konfidentiellt diskutera alla känslor som kommer upp under processen. Stödpersonen ger inga juridiska råd. Stödpersonen kan vara en vän eller bekant som du litar på (dock inte en person som eventuellt kan behövas som vittne) eller till exempel en frivilligarbetare från Brottsofferjouren. En person som du önskar som stödperson kan också tilldelas detta uppdrag av rätten. En stödperson som utsetts på detta sätt har rätt till bland annat reseersättning.

Vad är det ”våld i nära relationer” vars offer har rätt till gratis rättegångsbiträde och stödperson?

Enligt strafflagen innebär en nära relation att offret är gärningsmannens make eller tidigare make, syskon, släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller en som har eller har haft gemensamt hushåll med gärningsmannen, eller någon annan person som annars är eller har varit närstående till gärningsmannen på grund av ett med dessa jämförbart personligt förhållande (strafflagen 21. kap 16. §).

Den som fallit offer för lindrig misshandel har inte rätt till ett gratis rättegångsbiträde, men nog till en stödperson.

Lagstiftning

Lag om rättegång i brottmål 2 kap 1a §, 3 § och 10 §

Sammanställning:

Päivi Vilkki, vicehäradshövding, projektansvarig, Senja-projektet 2009-2011, Våldtäktskriscentralen Tukinainen, Tukinainen rf, finansierat av Penningautomatföreningen

Bearbetning:

Katriina Sorsa, vicehäradshövding, projektkoordinator, www.senjanetti.fi-projektet 2017-2018, Våldtäktskriscentralen Tukinainen, Tukinainen rf, finansierat av jurstitieministeriet

Svensk text: Översättningsbyrå Henrik Lampikoski