Offer för sexualbrott

Att bli offer för sexualbrott kan orsaka en känsla av extrem sårbarhet. Brottet kan påverka offrets uppfattning om sig själv, andra människor och hela världen. Omgivningens sätt att reagera på brottet och de första kontakterna till hjälparna har en stor betydelse för offrets återhämtning från traumat.

Faktorer som påverkar följderna för offret

Offrets ålder och utvecklingsskede har stor betydelse. Ju yngre offret är, desto allvarligare är konsekvenserna. I puberteten kan sexualbrott leda till särskilt allvarliga följder. Gärningsmannens förhållande till offret och offrets livssituation har en stor inverkan. Huruvida offret berättat om sin upplevelse och hur omgivningen förhållit sig till berättelsen är också viktiga faktorer att beakta.

Underlättande faktorer

Om offret har en möjlighet att tala öppet om brottet och göra det till en sammanhängande berättelse kan återhämtningen ske lättare. Sakligt bemötande från myndigheternas sida, korrekt information om hur brottet behandlas och hjälp med att göra en brottsanmälan har också en gynnsam inverkan.

Faktorer som inverkar negativt

Om offret fruktat för sitt liv då brottet skett, försökt dölja brottet eller stött på likgiltighet från myndigheternas sida, blir återhämtningen svårare. Också graden av våld och förnedring inverkar på offrets situation.

Varför gör offret inte motstånd? Varför flyr han eller hon inte?

I en hotfull situation kan offret inte förväntas kunna fatta genomtänkta beslut. Offrets nervsystem reagerar helt automatiskt; en del kämpar emot, andra flyr, men många blir också helt lamslagna och gör inget motstånd. Den som råkat ut för våld kan inte beskyllas för att ha varit passiv!

Varför söker inte offret hjälp eller gör polisanmälan?

Ett traumatiserat offer har ofta svårt att förstå att händelsen är över och handlar till kropp och sinne som om det hela ännu inte vore över. Dessutom fungerar minnet inte nödvändigtvis som vanligt, vilket gör det svårt att berätta om brottet.

Varför är offrets minnen från den traumatiska situationen så olika normala minnen?

En person som blivit utsatt för våld kommer ofta ihåg endast det som är omedelbart relevant för överlevnad. Traumatiska minnen bör betraktas som ett slags råmaterial som oundvikligen kan vara svårt att greppa eller beskriva med ord.

Varför beskyller offret sig själv för det som hänt?

Känslan av total hjälplöshet är svår att leva med, och offret reagerar ofta med att göra sig själv till en skyldig part för att kunna behandla sina minnen.

Hur kommer det sig att samma person råkar ut för liknande våldsbrott på nytt?

Om offrets nervsystem tidigare lamslagit offret i en svår situation, upprepar sig lätt denna reaktion. I en ny motsvarande situation kan reaktionen vara densamma som tidigare, vilket gör det omöjligt för offret att försvara sig. Det är också möjligt att offret inte klarar av att upptäcka faran innan det är för sent.

 

Hannaleena Kuukari, psykoterapeut, Våldtäktskriscentralen Tukinainen

Heli Heinjoki, kris- och traumapsykoterapeut (et), SVM, utvecklingschef inom krisarbetet, Våldtäktskriscentralen Tukinainen

Senja-projektet 2009-2011, Våldtäktskriscentralen Tukinainen, Tukinainen rf, finansierat av Penningautomatföreningen

Att bemöta ett offer för sexualbrott.
Se också traumatiseringskapitlet för allmänna råd rörande alla typer av våldsoffer.

Råd till polisen

1. Förklara tydligt för offret vad som händer i olika skeden av rättsprocessen. Denna information är särskilt viktig för den som blivit utsatt för sexualbrott.

2. Kom ihåg att offret kan ha svårigheter att finna de rätta orden för att beskriva det som hänt, vilket gör det svårt att berätta om hur brottet gick till.

3. Fråga alltid offret huruvida han eller hon blivit hotad med våld, lamslagits eller försatts i ett tillstånd av rädsla. Kom ihåg att förverkligat fysiskt våld inte är det enda tecknet på att ett sexualbrott skett!

4. Det kan vara skäl för offret att skriva ner händelserna om det är svårt att komma ihåg allt. Uppmuntra offret att skriva ner händelserna och fortsätt med förhöret en annan dag.

5. Ge offret en möjlighet att ge ett sista utlåtande innan förundersökningen avslutas. Detta ger offret en chans att förtydliga juridiskt relevanta saker.

6. Mer om traumatisering

 Råd till domstolen

1. Offret har rätt att hemlighålla sin identitet och begränsa rättegångens offentlighet. Informera om detta skriftligt i enlighet med lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar 6. och 15. §.

2. Organisera rättegången så att offret inte behöver möta gärningsmannen vare sig i rättssalen eller någon annanstans i byggnaden.

3. Tänk särskilt på hur du formulerar frågorna till offret.

4. Fundera noggrant på vilka aspekter av offrets bakgrund som är relevanta för behandlingen av sexualbrottet. Till exempel offrets tidigare sexuella aktivitet har inte nödvändigtvis att göra med fallet.

5. Om offret har svårigheter med att framföra sin berättelse enbart under ledning av åklagaren, kan rättegångsbiträdet hjälpa till.

6. Mer om traumatisering

Sammanställning:

Päivi Vilkki, vicehäradshövding, projektansvarig, Senja-projektet 2009-2011, Våldtäktskriscentralen Tukinainen, Tukinainen rf, finansierat av Penningautomatföreningen

Bearbetning:

Katriina Sorsa, vicehäradshövding, projektkoordinator, www.senjanetti.fi-projektet 2017-2018, Våldtäktskriscentralen Tukinainen, Tukinainen rf, finansierat av justitieministeriet

Svensk text: Översättningsbyrå Henrik Lampikoski