Att bemöta ett offer med invandrarbakgrund

I familjer med invandrarbakgrund kan det förekomma både allmänt våld i nära relationer och våld med anknytning till så kallade skadliga traditioner. För att kunna lösa de problem som har att göra med familjens kulturella bakgrund är det skäl att känna till traditionerna.

Vilka är invandrare?

Invandrarna kan vara enskilda medlemmar i finländska familjer eller hela utländska familjer, kvotflyktingar, asylsökande, återflyttare, studerande, gästarbetare eller personer som befinner sig i landet utan tillstånd.

Våld i nära relationer bland invandrare

I familjer med invandrarbakgrund kan det förekomma liknande familjevåld som i andra familjer. Ett utländskt offer kan dock befinna sig i en svårare situation än en finländare eftersom han eller hon ofta varken kan finska eller känner till den service samhället ger våldsoffer. Ofta vet offret dessutom inte att familjevåld är ett brott i Finland. Ibland litar offret inte på de lokala myndigheterna.

Särdrag inom våld bland invandrare

Hedersrelaterat våld:

En person som misstänks för att ha brutit mot gruppens uppfattning om sedlighet kan råka ut för både fysiskt och psykiskt våld. Misstankarna leder till offentlig skam i en mansdominerad värld. Till hedersrelaterat våld hör bland annat kontroll, förtryck och fysiskt våld. I extrema fall kan den misstänkta bli mördad eller tvingad till självmord.

Tvångsäktenskap:

I vissa fall ordnar familjen eller släkten ett äktenskap som en av makarna eller båda själva inte vill ingå. Tvångsäktenskapet kan ha att göra med familjens ekonomiska intressen eller med dess heder. Ibland kan syftet med ett tvångsäktenskap vara att en av makarna ska få uppehållstillstånd eller medborgarskap.

Månggifte:

En och samma person kan i vissa kulturer ha fler än en partner. I Finland är en person med flera partner enligt lagen endast gift med en, men inofficiellt har han ingått andra äktenskap enligt gruppens egna religiösa tradition.

Hemgiftsrelaterat våld:

En hemgift är en gåva som brudens familj ger brudgummens familj. Om hemgiften är för liten, kan det arrangerade äktenskapet annulleras, och ibland används också våld i konflikten. Vid skilsmässa ska hemgiften i princip återlämnas till brudens familj.

Kvinnlig omskärelse eller könsstympning:

Stympning av flickors könsorgan motiveras med kulturella orsaker, bland annat med den egna kulturens uppfattning om kvinnans ställning. Könsstympning leder till både fysiska och psykiska problem för offret. Flickor som är bosatta i Finland kan råka ut för omskärelse till exempel under en semester utomlands.

Människohandel:

Både organiserade brottslingar och enskilda personer kan göra sig skyldiga till människohandel. Vissa offer utnyttjas sexuellt, andra tvingas till hårt arbete eller annat som kränker människovärdet. Handel med organ och vävnad är också en form av människohandel.

Rasistiskt våld:

Ibland motiveras våld med offrets hudfärg, härkomst, nationalitet eller etniska ursprung.

Våld mot kvinnor och flickor under krig, konflikter och flyktingskap:

Stympning och sexuellt våld är typiska drag för denna kategori.

Natalie Gerbert, chef för resurscentret Monika, Förbundet Monika-kvinnorna r.f.

Ljudmila Kettunen, skyddshemschef, Förbundet Monika-kvinnorna r.f.

Senja-projektet 2009-2011, Våldtäktskriscentral Tukinainen, Tukinainen rf, finansierat av Penningautomatföreningen

Att bemöta ett offer med invandrarbakgrund.
Se också traumatiseringskapitlet för allmänna råd rörande alla typer av våldsoffer.

Råd till polisen

1. Ta reda på huruvida offret behöver en tolk. Hitta en pålitlig tolk och reservera tolken i tid. Fråga offret om eventuella kulturella och politiska hinder som har att göra med användning av tolk.

2. Anlita en professionell tolk, inte någon från offrets familj, släkt eller bekantskapskrets. Om offret är en kvinna, är det skäl att anlita en kvinnlig tolk. I vissa fall är det skäl att inte anlita en tolk som är från samma etniska grupp som offret.

3. Ta reda på vad offret ansett om tolkningen. Försäkra dig om att offret förstår tolkens dialekt, skriftspråk och fackterminologi.

4. Tänk på att offret kan behöva en muntlig eller skriftlig översättning av myndigheternas beslut eller av en sammanfattning av detta.

5. Se också till att allt skriftligt material, särskilt myndigheternas beslut, blir korrekt översatta och förklarade för offret.

6. Kom ihåg att ett samtal tar dubbelt så länge om det behövs en tolk!

7. Uttryck dig tydligt och förklara svåra begrepp, till exempel skadeståndsyrkande.

8. Var medveten om att offret och offrets närstående kan ha svårt att tala om sina släktingar med utomstående. Se till att offret och offrets närstående kan leva tryggt under utredningens gång.

9. Ställ detaljerade frågor. Förklara samtidigt vad du menar med de olika begreppen. I offrets hemland kan mycket av det som i Finland klassas som familjevåld vara fullt lagligt, så offret vet inte nödvändigtvis att ett brott skett.

10. Kom ihåg att offret inte alltid kan läsa eller skriva.

11. Kom ihåg att en stödpersons närvaro kan vara av särskild betydelse för offret.

12. Om polisen ingriper hemma hos offret, försäkra dig om att offret förstår vad som händer. Om offret inte förstår, behövs en tolk. Offret bör till exempel få veta när gärningsmannen kommer att släppas fri om polisen för bort honom.

13. Lär dig att känna igen offer för människohandel! När du kommer till ett hem, kontrollera att alla som befinner sig där har uppehållstillstånd.

14. När du följer med offret hem för att hämta diverse ägodelar, se till att offret tar med sig sina dokument och eventuella mediciner.

15. När du undersöker självmord, ta reda på huruvida självmordet varit påtvingat eller hedersrelaterat.

16. Mer om traumatisering.

Råd till domstolen

1. Ta reda på huruvida offret behöver en tolk. Hitta en pålitlig tolk och reservera tolken i tid. Båda parterna ska ha en egen tolk. Fråga offret om eventuella kulturella och politiska hinder som har att göra med användning av tolk.

2. Anlita en professionell tolk, inte någon från offrets familj, släkt eller bekantskapskrets. Om offret är en kvinna, är det skäl att anlita en kvinnlig tolk. I vissa fall är det skäl att inte anlita en tolk som är från samma etniska grupp som offret.

3. Ta reda på vad offret ansett om tolkningen. Försäkra dig om att offret förstår tolkens dialekt, skriftspråk och fackterminologi.

4. Tänk på att offret kan behöva en muntlig eller skriftlig översättning av myndigheternas beslut eller av en sammanfattning av detta.

5. Försäkra dig om att offret inte behöver se gärningsmannen under rättegången. Detta är särskilt viktigt om våldet varit hedersrelaterat.

6. Reservera längre tid med ett offer med invandrarbakgrund, särskilt vid tolksamtal. Kom också ihåg att offer dessutom ofta inte talar rakt ut eftersom det kan vara svårt att tala om sina släktingar.

7. Mer om traumatisering

Sammanställning:

Päivi Vilkki, vicehäradshövding, projektansvarig, Senja-projektet 2009-2011, Våldtäktskriscentralen Tukinainen, Tukinainen rf, finansierat av Penningautomatföreningen

Bearbetning:

Katriina Sorsa, vicehäradshövding, projektkoordinator, www.senjanetti.fi-projektet 2017-2018, Våldtäktskriscentralen Tukinainen, Tukinainen rf, finansierat av justitieministeriet

Svensk text: Översättningsbyrå Henrik Lampikoski