Relevant lagstiftning för offer för sexualbrott och brott i nära relationer

Allmänt

Denna utläggning av relevant lagstiftning för offer för sexualbrott och brott i nära relationer har utarbetats i juni 2011 utifrån den senaste versionen av strafflagen. En del av de för offren relevanta paragraferna trädde i kraft 1.6.2011. Värt att notera är också att äldre lagstifning i praktiken ofta måste tillämpas eftersom en del av brotten som behandlas i rätten begåtts innan de senaste paragraferna trätt i kraft. Därför är det skäl att också känna till den tidigare lagstiftningen. Särskilt i fråga om sexualbrott anmäls brotten ofta så långt efter att de begåtts att den lagstiftning som gällt vid tidpunkten för brottet måste tillämpas framom den allra senaste lagstiftningen.

1. Offer för sexualbrott

Våldtäkt, Strafflagen 20.kap.1.§ (24.7.1998/563)

"Den som genom våld på person eller med hot om sådant våld tvingar någon till samlag skall för våldtäkt dömas till fängelse i minst ett och högst sex år.

För våldtäkt ska också den dömas som genom att utnyttja att någon till följd av medvetslöshet, sjukdom, handikapp, rädsla eller något annat hjälplöst tillstånd inte kan försvara sig eller förmår utforma eller uttrycka sin vilja, har samlag med honom eller henne. (13.5.2011/495)

Försök är straffbart."

Att notera

Enligt 1 mom. är våld och hot om våld rekvisit för våldtäkt. Dessa kännetecken är i allmänhet det första man kommer att tänka på när ordet våldtäkt nämns.

Paragrafen har utökats med ett nytt andra moment som trätt i kraft 1.6.2011. Enligt detta moment är det våldtäkt att ha samlag med en person som inte kan försvara sig även om det inte varit gärningsmannen som försatt offret i ett sådant tillstånd. Medvetslöshet, sjukdom, handikapp, rädsla och annat hjälplöst tillstånd gör det möjligt för gärningsmannen att tvinga offret till samlag utan att använda våld eller hot om våld.

Skillnaden mellan det gamla 2 mom. och det nya är att gärningsmannen tidigare inte kunde dömas för våldtäkt om han inte själv försatt offret i ett hjälplöst tillstånd. Enligt den gamla definitionen innefattade det hjälplösa tillståndet medvetslöshet, rädsla eller något annat hjälplöst tillstånd som lett till att offret inte kunnat försvara sig.

Tvingande till sexuell handling, Strafflagen 20.kap.4.§ (24.7.1998/563)

"Den som med våld eller hot tvingar en annan att företa eller underkasta sig någon annan sexuell handling än en sådan som avses i 1 § och handlingen väsentligen kränker den andras sexuella självbestämmanderätt, skall för tvingande till sexuell handling dömas till böter eller fängelse i högst tre år.

För tvingande till sexuell handling ska också den dömas som genom att utnyttja att någon till följd av medvetslöshet, sjukdom, handikapp, rädsla eller något annat hjälplöst tillstånd inte kan försvara sig eller förmår utforma eller uttrycka sin vilja, förmår honom eller henne att företa en i 1 mom. avsedd sexuell handling eller att underkasta sig en sådan handling och denna handling väsentligt kränker hans eller hennes sexuella självbestämmanderätt. (13.5.2011/495)

Försök är straffbart."

Att notera

Våld, hot om våld och hot om annat är enligt 1 mom. rekvisit för tvingande till sexuell handling. Detta innebär att hot om våld inte är den enda formen av hot som kan få rättsliga påföljder.

Denna paragraf har fått ett nytt 2 mom. som trätt i kraft 1.6.2011. Momentet motsvarar 2 mom. i våldtäktsparagrafen ovan. Enligt detta moment är det straffbart att utnyttja offrets hjälplösa tillstånd till att tvinga offret till en sexuell handling eller att underkasta sig en sådan handling då denna handling väsentligt kränker hans eller hennes sexuella självbestämmanderätt.

Enligt momentet kan orsaken till att offret inte kan försvara sig vara medvetslöshet, sjukdom, handikapp, rädsla eller ett annat hjälplöst tillstånd.

Definitioner, Strafflagen 20.kap.10.§ (24.7.1998/563)

"Med samlag avses i detta kapitel inträngande med könsorgan i en annans kropp eller sexuellt inträngande i en annans könsorgan.

Med sexuell handling avses i detta kapitel en handling som har en väsentligt sexuell innebörd med hänsyn till gärningsmannen och den som handlingen riktade sig mot samt omständigheterna vid handlingen. (20.5.2011/540)"

Att notera

Enligt den nya definitionen , som trätt i kraft 1.6.2011, är det inte längre nödvändigt att gärningsmannen strävat efter sexuell upphetsning eller tillfredställelse för att den brottsliga handlingen ska betraktas som sexuell.

2. Offer för våld i nära relationer

Misshandel, Strafflagen 21.kap.5.§ (21.4.1995/578)

"Den som begår fysiskt våld mot någon eller som utan att begå sådant våld skadar någons hälsa, tillfogar honom smärta eller försätter honom i medvetslöshet eller något annat motsvarande tillstånd, skall för misshandel dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Försök är straffbart."

Att notera om våld i nära relationer

Våld i nära relationer präglas ofta av ett flertal handlingar som nämns i olika delar av strafflagen, bland annat misshandel, sexualbrott, olaga hot, ärekränkning, frihetsberövande och skadegörelse. I många fall är offren inte medvetna om att mycket av det gärningsmannen gör i själva verket är straffbart.

Enligt paragrafen om misshandel är också psykiskt våld straffbart: "...eller som utan att begå sådant våld skadar... skall för misshandel dömas till...". Att offrets fysiska eller psykiska hälsa skadats och orsaken till att detta skett ska kunna fastställas för att gärningsmannen ska kunna dömas. Även om det för rätten är svårt att i praktiken bevisa att psykiskt våld skett, är det viktigt att offret är medvetet om att psykiskt våld är straffbart.

Lindrig misshandel, Strafflagen 21.kap.7.§ (21.4.1995/578)

"Om misshandeln, med hänsyn till att våldet, kränkningen av den kroppsliga integriteten eller den skada som tillfogats offrets hälsa har varit mindre betydande eller med beaktande av andra omständigheter vid brottet, bedömd som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för lindrig misshandel dömas till böter."

Att notera

Högsta domstolens prejudikat HD 1993:151 bör beaktas vid analys av vad som kan klassas som lindrig misshandel. Enligt prejudikatet är det lindrig misshandel att lugga ett barn eller knäppa till det med fingret.

Åtalsrätt (för lindrig misshandel), Strafflagen 21.kap.16.§ (13.5.2011/441)

"Åklagaren får väcka åtal för lindrig misshandel endast om målsäganden anmäler brottet till åtal eller gärningen har riktat sig mot

1) en person som är yngre än arton år,

2) gärningsmannens make eller tidigare make, syskon, släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller den som har eller har haft gemensamt hushåll med gärningsmannen, eller mot någon annan person som annars är eller har varit närstående till gärningsmannen på grund av ett med dessa jämförbart personligt förhållande, eller

3) en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgifter och gärningsmannen inte hör till arbetsplatsens personal.

Åklagaren får väcka åtal för vållande av personskada endast om målsäganden anmäler brottet till åtal."

Att notera

Förändringar i åtalsrätten (1082/2010) har trätt i kraft 1.1.2011. I Senja-materialet noteras särskilt 2 mom., som handlar om våld i nära relationer.

3. Handikappade offer

Våldtäkt, Strafflagen 20.kap.1.§ (24.7.1998/563)

"Den som genom våld på person eller med hot om sådant våld tvingar någon till samlag skall för våldtäkt dömas till fängelse i minst ett och högst sex år.

För våldtäkt ska också den dömas som genom att utnyttja att någon till följd av medvetslöshet, sjukdom, handikapp, rädsla eller något annat hjälplöst tillstånd inte kan försvara sig eller förmår utforma eller uttrycka sin vilja, har samlag med honom eller henne. (13.5.2011/495)

Försök är straffbart."

Att notera gällande handikappade offer

Enligt det förnyade 2 mom., som trätt i kraft 1.6.2011, nämns att offret på grund av handikapp inte kunnat försvara sig eller uttrycka sin vilja då gärningsmannen våldtagit offret. Tidigare nämndes handikapp inte specifikt.

Sexuellt utnyttjande, Strafflagen 20.kap.5.§ (24.7.1998/563)

"Den som genom att utnyttja sin ställning förmår en person som

1) är under aderton år och i en skola eller annan inrättning står under gärningsmannens bestämmanderätt eller övervakning eller i något annat därmed jämförbart underordnat förhållande till gärningsmannen,

2) är under aderton år och vars förmåga att självständigt besluta om sitt sexuella beteende på grund av hans eller hennes omognad samt åldersskillnaden mellan parterna är väsentligt svagare än gärningsmannens, genom att grovt missbruka dennas omogenhet,

3) vårdas på ett sjukhus eller en annan inrättning och på grund av sjukdom, handikapp eller något annat svaghetstillstånd har en väsentlig nedsatt förmåga att försvara sig, eller

4) är synnerligen beroende av gärningsmannen, som grovt missbrukar beroendeställningen,

till samlag eller att företa eller underkasta sig någon annan sexuell handling som väsentligt kränker hans eller hennes sexuella självbestämmanderätt, skall för sexuellt utnyttjande dömas till böter eller fängelse i högst fyra år.

2 mom. har upphävts genom L 13.5.2011/495. (13.5.2011/495).

Försök är straffbart."

Att notera gällande handikappade offer

Särskilt punkterna tre och fyra bör beaktas gällande handikappade offer. Vid punkt 3 nämns offer som vårdas på ett sjukhus eller en annan inrättning och på grund av bland annat handikapp har en väsentligt nedsatt förmåga att försvara sig. Vid punkt 4 nämns offer som är synnerligen beroende av gärningsmannen, som grovt missbrukar beroendeställningen.

4. Unga offer

Sexuellt utnyttjande av barn, Strafflagen 20.kap.6.§ (20.5.2011/540)

"Den som genom beröring eller på något annat sätt utsätter ett barn som är under 16 år för en sexuell handling som är ägnad att skada barnets utveckling eller förmår barnet att företa en sådan handling, ska för sexuellt utnyttjande av barn dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

För sexuellt utnyttjande av barn döms också den som har samlag med ett barn som inte har fyllt 16 år, om inte brottet bedömt som en helhet är grovt på det sätt som avses i 7 § 1 mom. För sexuellt utnyttjande av barn döms dessutom den som handlar på ett sätt som avses i 1 mom. eller ovan i detta moment med ett barn som har fyllt 16 men inte 18 år, om gärningsmannen är barnets förälder eller står i en ställning till barnet som motsvarar en förälders och bor i samma hushåll som barnet.

Försök är straffbart."

Att notera

Den förnyade paragrafen trädde i kraft 1.6.2011. Enligt paragrafen utgör beröring eller andra sätt att utsätta ett barn som är under 16 år för sexuella handlingar som är ägnade att skada barnets utveckling eller förmår barnet att företa en sådan handling rekvisit för sexuellt utnyttjande av barn. Samlag är numera i regel ett rekvisit för grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Det är viktigt att notera att förarbetet för både den gamla och den nya paragrafen nämner att sexuellt utnyttjande av barn också innefattar att berätta om sexuellt laddade händelser eller saker för barnet. I förarbetet för den nya lagen nämns dessutom sexuellt laddade signaler.

Grovt sexuellt utnyttjande av barn, Strafflagen 20.kap.7.§ (20.5.2011/540)

"Om

1) gärningsmannen har samlag med ett barn som inte har fyllt 16 år eller, i ett fall som avses i 6 § 2 mom., med ett barn som har fyllt 16 men inte 18 år, eller

2) vid sexuellt utnyttjande av barn

a) brottet begås mot ett barn vars ålder eller utvecklingsnivå är sådan att brottet är ägnat att orsaka barnet synnerlig skada,

b) brottet begås på ett synnerligen förödmjukande sätt, eller

c) brottet är ägnat att orsaka barnet synnerlig skada på grund av det speciella förtroende som barnet hyser för gärningsmannen eller på grund av att barnet på något annat sätt står i särskilt beroende ställning till gärningsmannen,

och brottet även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen för grovt sexuellt utnyttjande av barn dömas till fängelse i minst ett och högst tio år.

Försök är straffbart."

Att notera

Den nya paragrafen om grovt sexuellt utnyttjande av barn trädde i kraft 1.6.2011. Utgångspunkten är att samlag med barn är grovt sexuellt utnyttjande. Om brottet bedömt som helhet inte är grovt är det dock endast frågan om sexuellt utnyttjande, inte grovt sexuellt utnyttjande.

Liksom i den gamla lagen är dessutom en skada som är synnerlig på grund av barnets ålder eller utvecklingsnivå, brott som begåtts på ett synnerligen förödmjukande sätt och brott som skett under ett speciellt förtroende som barnet hyst för gärningsmannen eller ett annat beroendeförhållande rekvisit för grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Lockande av barn i sexuella syften, Strafflagen 20.kap.8b.§ (20.5.2011/540)

"Den som föreslår ett möte eller andra kontakter med barn så att det av förslagets innehåll eller av omständigheterna annars framgår att syftet är att på det sätt som avses i 17 kap. 18 § 1 mom. tillverka bilder eller bildupptagningar som på ett sedlighetssårande sätt visar ett barn eller att rikta ett brott som avses i 6 eller 7 § i detta kapitel mot ett barn, ska för lockande av barn i sexuella syften dömas till böter eller fängelse i högst ett år..

Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, döms för lockande av barn i sexuella syften också den som lockar en person som är under 18 år att ha samlag eller företa någon annan sexuell handling på ett sätt som avses i 8 a § eller uppträda i en anordnad pornografisk föreställning.

Försök till ett brott som avses i 2 mom. är straffbart."

Att notera

Lockande av barn i sexuellt syfte har varit straffbart sedan 1.6.2011. Gärningsmannen och barnet behöver inte ha träffats eller annars haft ömsesidig kontakt, utan det räcker att gärningsmannen föreslagit något osedligt. Barnet behöver alltså inte ha kommit överens med gärningsmannen om någonting alls för att brottet ska vara straffbart.

Sexuellt utnyttjande, Strafflagen 20.kap.5.§ (24.7.1998/563)

"Den som genom att utnyttja sin ställning förmår en person som

1) är under aderton år och i en skola eller annan inrättning står under gärningsmannens bestämmanderätt eller övervakning eller i något annat därmed jämförbart underordnat förhållande till gärningsmannen,

2) är under aderton år och vars förmåga att självständigt besluta om sitt sexuella beteende på grund av hans eller hennes omognad samt åldersskillnaden mellan parterna är väsentligt svagare än gärningsmannens, genom att grovt missbruka dennas omogenhet,

3) vårdas på ett sjukhus eller en annan inrättning och på grund av sjukdom, handikapp eller något annat svaghetstillstånd har en väsentlig nedsatt förmåga att försvara sig, eller

4) är synnerligen beroende av gärningsmannen, som grovt missbrukar beroendeställningen,

till samlag eller att företa eller underkasta sig någon annan sexuell handling som väsentligt kränker hans eller hennes sexuella självbestämmanderätt, skall för sexuellt utnyttjande dömas till böter eller fängelse i högst fyra år.

2 mom. har upphävts genom L 13.5.2011/495. (13.5.2011/495) .

Försök är straffbart."

Att notera gällande unga offer

I paragrafen om sexuellt utnyttjande gäller särskilt punkt 1 och 2 unga offer. I punkt 1 nämns att offret är under 18 år och i en skola eller annan inrättning står under gärningsmannens bestämmanderätt eller övervakning eller i något annat därmed jämförbart underordnat förhållande till gärningsmannen. I punkt 2 nämns att offret är under aderton år och på grund av hans eller hennes omognad samt åldersskillnaden mellan parterna har väsentligt svagare förmåga än gärningsmannen att självständigt besluta om sitt sexuella beteende, och att gärningsmannen missbrukar offrets omogenhet.

5. Offer med invandrarbakgrund

Att notera gällande offer med invandrarbakgrund

Offer av utländsk härkomst är inte alltid medvetna om att våld i ett nära förhållande är ett brott i Finland. I fråga om sexualbrott vet offren i allmänhet ännu mindre.

Offer för människohandel vågar i allmänhet inte polisanmäla gärningsmannen eftersom de själva vill undvika polisen. Att upptäcka brott mot offer för människohandel måste ske på annat sätt.

Straffskärpningsgrunder

Skärpningsgrunder, Strafflagen 6.kap.5.§ (13.6.2003/515)

"Straffskärpningsgrunder är

1) att den brottsliga verksamheten har varit planmässig,

2) att gärningsmannen har begått brottet såsom medlem av en grupp som har organiserats för att begå allvarliga brott,

3) att brottet har begåtts mot ersättning,

4) att brottet har begåtts utifrån ett motiv som baseras på ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller funktionsnedsättning eller utifrån ett annat motiv som är jämförbart med dessa, och (13.5.2011/511)

5) gärningsmannens tidigare brottslighet, om förhållandet mellan den tidigare brottsligheten och det nya brottet visar att gärningsmannen, med anledning av att brotten är likartade eller annars, är uppenbart likgiltig för förbud och påbud i lag."

Att notera

Punkt 4 har ändrats från och med 1.6.2011. Straffskärpningsgrunderna beaktas i fråga om ett flertal offerkategorier. Att gärningsmannen varit motiverad av att offret varit av invandrarbakgrund, handikappad eller hört till en sexuell minoritet kan utgöra grunder för straffskärpning.

Preskription av åtalsrätt för sexualbrott

Allmän preskription:

Preskription av åtalsrätten, Strafflagen 8.kap.1.§, 1–3. mom. (11.4.2003/297)

"Rätten att väcka åtal för brott för vilket det strängaste föreskrivna straffet är fängelse på livstid preskriberas inte. (11.4.2008/212)

Åtalsrätten preskriberas, om åtal inte har väckts inom

1) tjugo år, om det för brottet föreskrivna strängaste straffet är fängelse på viss tid över åtta år,

2) tio år, om det strängaste straffet är fängelse i över två och högst åtta år,

3) fem år, om det strängaste straffet är fängelse i över ett och högst två år, och

4) två år, om det strängaste straffet är fängelse i högst ett år, böter eller ordningsbot. (27.8.2010/755)

4 punkten har ändrats genom L 755/2010, som träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom lag. Den tidigare formen lyder:

4) två år, om det strängaste straffet är fängelse i högst ett år eller böter.

Med strängaste straff avses det straff som i den på gärningen tillämpliga straffbestämmelsen är angivet som maximistraff."

Särskild preskription:

Preskription av åtalsrätten, Strafflagen 8.kap.1. § 5. mom. (20.5.2011/540)

"Åtalsrätten för sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt utnyttjande av barn preskriberas tidigast då målsäganden fyller 28 år. Detsamma gäller våldtäkt, grov våldtäkt, tvingande till samlag, tvingande till sexuell handling, sexuellt utnyttjande, koppleri, grovt koppleri, människohandel och grov människohandel som riktat sig mot en person som inte fyllt 18 år. Åtalsrätten för lockande av barn i sexuella syften enligt 20 kap. 8 b § 2 mom. preskriberas då den som utsattes för brottet fyller 23 år."

Att notera

Sexualbrott preskriberas i regel 10 eller 20 år efter att brottet skett. Tiden beror på huruvida brottet varit "vanligt" eller grovt. Dessa preskriptionstider trädde i kraft 1.1.1999.

Enligt ett stadgande om sexualbrott mot barn som trätt i kraft 1.1.2006 preskriberas åtalsrätten för sexuellt utnyttjande och grovt sexuellt utnyttjande av barn tidigast då offret fyller 28 år. Detsamma gäller våldtäkt, grov våldtäkt och tvingande till sexuell handling om offret varit under 18 år. Detta stadgande tillämpas på brott som skett från och med 1.1.2006 (1161/2005).

En ändring av 5 mom. har trätt i kraft 1.6.2011, och den nya lagen ska tillämpas på alla brott som skett från och med detta datum. Det nya momentet innehåller en del brott som preskriberas i enlighet med paragrafen. Åtalsrätten för sexuellt utnyttjande och grovt sexuellt utnyttjande av barn upphör tidigast då offret fyllt 28 år. Detsamma gäller våldtäkt, grov våldtäkt, tvingande till samlag, tvingande till sexuell handling, sexuellt utnyttjande, koppleri, människohandel och grov människohandel då offret varit under 18 år.

Nu har också 5 mom. ändrats så att åtalsrätten upphör då offret fyllt 23 år ifall det varit frågan om lockande av barn till sexuell handling, se 20 kap. 8B § 2 mom. Också detta tillämpas på brott som skett efter 1.6.2011.

Päivi Vilkki, vicehäradshövding, projektansvarig, Senja-projektet